ضرورت بازبینی مجلّه تحقیقات حقوقی

بسم الله الرحمن الرحیم “اندر ضرورت بازبینی مجلّة تحقیقات حقوقی” 1- همان طورکه می دانیم مجلّة وزین و ارزشمند «تحقیقات حقوقی» دانشکدة حقوقِ دانشگاه شهید بهشتی، یکی از مجلّات قدیمی و معتبر دانش حقوق است. […]