طرح توانش (توسعه اشتغال پذیری دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی)

معاونت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی در نظر دارد در راستای ارتقاء توانمندی و افزایش مهارت‌های کسب و کار دانشجویان دوره های کارشناسی خود طرح “توسعه اشتغال پذیری دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی” (توانش) مصوب ۲۱ اردیبهشت […]

واحدهای ارائه شده برای مقطع دکتری تخصصی در نیم سال اول ۱۴۰۰-۱۴۰۱

☑️ انتخاب واحد نیم سال اول ۱۴۰۰-۱۴۰۱ از شنبه ۲۰ شهریور به شرح جدول فوق آغاز می‌گردد. در ادامه واحدهای تخصصی ارائه شده برای مقطع دکتری تخصصی به شرح ذیل درج می‌گردد: دانلود واحدهای ارائه […]

واحدهای ارائه شده برای مقطع کارشناسی ارشد در نیم سال اول ۱۴۰۰-۱۴۰۱

☑️ انتخاب واحد نیم سال اول ۱۴۰۰-۱۴۰۱ از شنبه ۲۰ شهریور به شرح جدول فوق آغاز می‌گردد. در ادامه واحدهای تخصصی ارائه شده برای مقطع کارشناسی ارشد به شرح ذیل درج می‌گردد: دانلود واحدهای ارائه […]

واحدهای ارائه شده برای مقطع کارشناسی در نیم سال اول ۱۴۰۰-۱۴۰۱

☑️ انتخاب واحد نیم سال اول ۱۴۰۰-۱۴۰۱ از شنبه ۲۰ شهریور به شرح جدول فوق آغاز می‌گردد. در ادامه واحدهای تخصصی و عمومی ارائه شده برای مقطع کارشناسی به شرح ذیل درج می‌گردد: دانلود واحدهای […]

برنامه درسی رشته‌های تحصیلی حقوق در مقاطع مختلف

برنامه درسی رشته‌های تحصیلی مقاطع مختلف در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، بر اساس مستندات موجود در درگاه اینترنتی شورای عالی برنامه ریزی درسی به شرح زیر تقدیم حضور می‌گردد: برنامه درسی رشته‌های مقطع دکتری […]

معرفی دانشکده حقوق بهشتی برای دانش آموزان – رویداد روز باز

رویداد هفته درهای باز دانشگاه شهید بهشتی با هدف آشنایی داوطلبان آزمون سراسری با دانشکده‌ها، پژوهشکده‌ها و رشته‌های دانشگاه، با همکاری معاونت آموزشی دانشگاه برگزار گردید. در مورخ سه شنبه 1400/05/05 این رویداد با محوریت […]