واحدهای ارائه شده برای نیم سال دوم ۹۹-۹۸ (مقطع دکتری)

☑️ انتخاب واحد نیم سال دوم ۹۹-۹۸ از شنبه ۱۲ بهمن به شرح جدول فوق آغاز می‌گردد. در ادامه واحدهای تخصصی ارائه شده برای مقطع دکتری به شرح ذیل درج می‌گردد: دانلود واحدهای ارائه شده:

واحدهای ارائه شده برای نیم سال دوم ۹۹-۹۸ (مقطع کارشناسی ارشد)

☑️ انتخاب واحد نیم سال دوم ۹۹-۹۸ از شنبه ۱۲ بهمن به شرح جدول فوق آغاز می‌گردد. در ادامه واحدهای تخصصی ارائه شده برای مقطع کارشناسی ارشد به شرح ذیل درج می‌گردد: دانلود واحدهای ارائه […]

واحدهای ارائه شده برای نیم سال دوم ۹۹-۹۸ (مقطع کارشناسی)

☑️ انتخاب واحد نیم سال دوم ۹۹-۹۸ از شنبه ۱۲ بهمن به شرح جدول فوق آغاز می‌گردد. در ادامه واحدهای تخصصی و عمومی ارائه شده برای مقطع کارشناسی به شرح ذیل درج می‌گردد: دانلود واحدهای […]