نتایج نهایی نظرسنجی مدیران موفق دانشکده

❓سؤال نظرسنجی: ?در طول سه سال گذشته موفق‌ترین مدیران دانشکده در طول مدت مدیریتشان را چه شخص یا اشخاصی می دانید؟ (هر شرکت‌کننده دو حق رأی دارد.)   ? نتایج نهایی نظرسنجی مدیران موفق دانشکده […]