​کتاب حقوق «تعهدات پرداخت بانک»

​کتاب حقوق «تعهدات پرداخت بانک» به قلم دکتر ماشاء‌‌اله بناء نیاسری، استادیار حقوق تجارت بین‌الملل دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی، توسط انتشارات مؤوسسۀ مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش منتشر شد. این کتاب نخستین اثر به زبان فارسی است که نهاد نوظهور و ابزار بین بانکی «تعهد پرداخت بانک» را به تفصیل مطالعه کرده است. «تعهد پرداخت بانک» که حاصل تلاش‌های همکارانه و نوآورانۀ «اتاق بازرگانی بین المللی» و «سویفت» است، ابزاری بین بانکی است که در خدمت برآوردن نیازهای سه‌گانۀ «تأمین مالی»، «تضمین»، و «پرداخت»، در صحنۀ تجارت بین‌المللی و نیز تجارت داخلی است. خالقان این نهاد نوساخته بر سر آن بوده‌اند که این نیازهای سه‌گانه را عمدتاً در حوزۀ «تجارت مبتنی بر حساب مفتوح» که چندی است در پاره‌ای از مناطق عالم رو به گسترش نهاده است، پاسخ گویند؛ و در راه نیل به این مقصود، از اصول تعبیه شده در مکانیسم شناخته شدۀ  اعتبار اسنادی تجاری بسیار مدد جسته اند. این اقتباس تا بدان پایه بوده است که همداستان با پاره ای از حقوقدانان معتبر خارجی، می توان «تعهد پرداخت بانک» را قسمی جدید از اعتبارات اسنادی توصیف کرد.مباحث کتاب در پنج بخش سامان یافته؛ و در طیّ این بخش‌های پنج‌‌گانه به موضوعاتی همچون مباحث زیر پرداخته شده است: معرفی نهاد نوظهور «تعهد پرداخت بانک»؛ أقسام، علل ابداع، و مقررات حاکم بر «تعهدات پرداخت بانک»؛ کارویژه‌های «تعهدات پرداخت بانک»، و محاسن و معایب این نهاد جدید در قیاس با سایر روش‌های پرداخت؛ ماهیت حقوقی، اصول و اوصاف اساسی «تعهدات پرداخت بانک»؛ آثار حقوقی «تعهد پرداخت بانک»، أنحاء تصرفات ناقله، و أسباب سقوط التزامات «تعهد پرداخت بانک». مباحث کتاب با نتیجه‌گیری و ارائۀ پیشنهاداتی خاتمه یافته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *