تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنی پزشک

عنوان: تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنی پزشک
نویسنده: سیدعلیرضا شکوهیان
ناشر: انتشارات خرسندی
مشخصات: ۹۷۸-۶۰۰-۱۱۴-۶۱۴-۵ :ISBN، چاپ اول ۱۳۹۵، ۱۷۶ صفحه.

نگرش اقتصادی به قواعد مسئولیت مدنی، اثرات ناشی از بکارگیری هریک از قواعد مسئولیت را بر عواملی همچون سطح فعالیت و سطح اقدامات احتیاطی مورد بررسی قرار داده و قاعده بهینه را کشف می نماید. همین عمومات، با دقت نظر در پرونده های مطرح در حوزه پزشکی، در این حوزه نیز قابل اعمال است و می توان با تفکیک حوادث یکجانبه، دوجانبه و جایگزین، از میان قواعد مختلف مسئولیت، قاعده کارا را برگزید. البته صرف گزینش قاعده مسئولیت بهینه، نمی تواند به وضعیتی کارآمد منجر شود؛ بلکه ممکن است عواملی چون اعسار و ترتیبات بیمه ای بر کارکرد این قواعد اثرگذار باشند که باید راهکارهایی نیز برای رفع ناکارآمدی های موجود اندیشیده شود. استفاده از سازوکار خسارت تنبیهی، ضمانت اجراهای انتظامی و کیفری نیز به عنوان ابزارهای مکمل راهگشا خواهند بود. این کتاب می کوشد ضمن ارائه مباحثی از حقوق پزشکی، قاعده مسئولیت کارا و عوامل موثر در کارکرد بهینه آن را با توجه به کلیات فوق شرح دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *