فراخوان عضویت در مجمع عمومی انجمن ایرانی حقوق اداری

اهداف و چشم‌انداز

«با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه ریزی شدن و مدبرانه جمعی و در مسیر تحقق ارمان ها و اصول قانون اداری ، در چشم انداز ۲۰ ساله ، ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی ، علمی و فناوری در سطح منطقه ، با هویت اسلامی و انقلابی ، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده در روابط بین الملل» و جامعه ایرانی در افق این چشم انداز را با ویژگی های،«توسعه یافته ، متناسب با مقتضیات فرهنگی ، جغرافیایی و تاریخی خود متکی براصول اخلاقی و ارزش های اسلامی ، ملی و انقلابی ، با تا ّکید بر مردم سالاری دینی ، عدالت اجتماعی ، ازادی های مشروع ، حفظ کرامت و حقوق انسان ها و بهره مند از امنیت اجتماعی و قضایی، برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فن اوری ، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی، امن ، مستقل ومقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم و حکومت» تعیین گردیده است و هدف گذاری علمی ان را،«دست یافته به جایگاه اول اقتصادی ، علمی و فن اوری در سطح منطقه اسیای جنوب غربی ( شامل اسیای میانه ، قفقاز ، خاورمیانه و کشورهای های همسایه ) با تا ّکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم »معین داشته و این چشم انداز را مبنای برنامه ریزی های کشور از جمله در مسیر« تلاش در جهت تبیین و استحکام مبانی مردم سالاری دینی و نهادینه کردن ازادی مشروع از طریق اموزش ، اگاهی بخشی و قانونمند کردن ان »قرارداده است و با عنایت به “نقشه جامع علمی کشور” که از جمله ارزشه ای بنیادین ان عبارت است از
« کرامت انسان با تکیه بر فطرت حقیقت جو، عقل گرا، علم طلب و ازادگی وی؛ ازاداندیشی و تبادل ارا و تضارب افکار (جدال احسن)؛اخلاق محوری، تقدم مصالح عمومی بر منافع فردی و گروهی، تقویت روحیه تعاون و مشارکت و مسی ّولیتپذیری احاد جامعه علمی و نهادهای مرتبط با ان»و از جمله اهداف کلان ان عبارتست از،«دستیابی به جایگاه اول علم و فناوری در جهان اسلام و احراز جایگاه برجستة علمی و الهام بخشی در جهان تعمیق و گسترش اموزش های عمومی و تخصصی همراه با تقویت اخلاق، ازاداندیشی و روحیة خلاقیت در احاد جامعه، به ویژه نسل جوان؛گسترش همکاری های علمی و فناوری با مراکزمعتبرعلمی بین المللی»و در اولویتهای الف ان در حوزه علوم انسانی و معارف اسلامی، دانش “حقوق” قرار دارد و از جمله راهبردهای کلان ان در”حوزه توسعه علم و فناوری در کشور “،«توجه به علم و تبدیل ان به یکی از گفتمان های اصلی جامعه و ایجاد فضای مساعد، شکوفا و مولد علم و فناوری بر مبنای اموزه های اسلامی از طریق توسعه و تعمیق و بکارگیری مو ّلفه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی»و همچنین،«تحول و ارتقای کمّی و کیفی در علوم انسانی و هنر مبتنی بر معارف اسلامی»«جهت دهی اموزش، پژوهش، فناوری و نواوری به سمت حل مشکلات و رفع نیازهای واقعی و اقتضای ّات کشور با توجه به امایش سرزمین و نواوری در مرزهای دانش برای تحقق مرجعیت علمی»قرار دارد، در راستای نیل به اهداف مذکور، انجمن  ایرانی حقوق اداری، با استفاده از ظرفیت علمی و توان پژوهشی اساتید، دانشجویان و پژوهشگران عرصه حقوق اداری بر اساس نقشه علمی حاضر اقدام خواهد نمود:
۱٫ دورنمای علمی مطابق با دورنمای علمی کشور، هدف انجمن ان است که در سال ۱۴۰۴ جمهوری اسلامی ایران در جایگاهی خواهد بود که ازدانش روزامد، بومی و کاربردی در عرصه حقوق اداری برخوردار باشد
۲٫ ما ّموریت انجمن ایرانی حقوق اداری :ایجاد بسترهای لازم در گسترش و پیشبرد علمی حقوق اداری در ایران در کشور با هدف تلاش در ایجاد ارتباط بین اندیشه ها و اندیشمندان دانشگاه و ارگانهای ذیربط و بهبود روشهای اقدام نهادهای عمومی مبتنی بر اموزه های حقوق عمومی بطور عام و حقوق اداری بطور خاص و استفاده از اخرین دستاوردها و یافته های علمی در افزایش توان کشور بمنظور اطمینان از دستیابی به اهداف دانش حقوق اداری.
۳٫ راهبردها:
۱٫۳٫ افزایش توان علمی و تخصصی
۲٫۳٫ تلاش در راستای بهبود روشها و استفاده از دستاوردها و یافته های روزامد حقوق اداری در عرصه های مختلف حکمرانی
۳٫۳٫ ارتقاء سطح علمی دانشجویان، پژوهشگران و اندیشمندان حقوق اداری اعم از اعضای انجمن و… ترویج فرهنگ حاکمیت قانون بر اداری برنامه ها و اموزش های مستمر
۴٫ راهکارها:
۱-۴ افزایش توان علمی
۱-۱-۴ معرفی و ترویج هرچه بیشتر رشته حقوق اداری در دانشگاه ها و مراکز اموزشی و حمایت علمی و معنوی از دانشجویان مستعد جهت ادامه تحصیل در رشته حقوق عمومی و گرایش حقوق اداری
۲-۱-۴ ارتباط با ارگانها و نهادها به منظور بهبهود روشهای اقدام:
۱-۲-۱-۴ برگزاری سمینارهای کاربردی
۲-۲-۱-۴ شناسایی زمینه های همکاری
۳-۲-۱-۴ تعریف پروژههای دانشجویی و تحقیقاتی
۴-۲-۱-۴ ایجاد زمینه های همکاری در طرحهای اجرایی
۵-۲-۱-۴ معرفی و به کارگیری اموزه های حقوق اداری در بخشهای دولتی که فاقد ان بوده و نیازمندی بیشتری به ان احساس می شود
۶-۲-۱-۴ تهیه و انتشار کتب تخصصی و کاربردی حقوق اداری
۷-۲-۱-۴ انتخاب پژوهشگران نمونه، تجلیل از افراد و متخصصین برجسته و شاخص در جهت الگوسازی
۸-۲-۱-۴ تسهیل شرایط تولید اندیشه در حوزه حقوق اداری
۲-۴ بهبود روشها و استفاده از دستاوردهای به روز علمی
۱-۲-۴ تدوین استانداردها و راهنماییهای پژوهشی
۲-۲-۴ همکاری با ارگانهای ذیربط دولتی و تلاش و راهکاریابی علمی در ایجاد یا اصلاح زیرساختهای لازم در کشور
۳-۲-۴ انتشار مجله
۴-۲-۴ عضویت در مجامع ذیربط بین المللی و ایجاد امکانات لازم جهت حضور متخصصین در مجامع علمی ذیربط
۵-۲-۴ برگزاری کنفرانسهای علمی ملی و بین المللی
۶-۲-۴ برگزاری کارگاه های اموزشی
۷-۲-۴ برگزاری نمایشگاه های تخصصی کتاب
۳-۴ ایجاد بانک اطلاعات علمی و فنی
۴-۴ انتشار خبرنامه، ایجاد پرتال
۵-۴ همکاری با انجمن های علمی دیگر
۵٫ برخی عمده ترین ارگانهای ذیربط احتمالی:برخی از ارگانهای مهم و ذیربط که ممکن است طرف همکاری با انجمن  ایرانی حقوق اداری باشند به شرح زیر قابل ارزیابی است:
۱-۵ دولت جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه ها و سازمانهای تابعه
۲-۵ قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای تابعه
۳-۵ مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
۴-۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام
۵-۵ شورای نگهبان قانون اساسی
۶-۵ مجلس خبرگان رهبری
۷-۵ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و …
۶٫ طرحهای کوتاه و میان مدت:
۱-۶ تا ّسیس انجمن و ایجاد ساختارهای تخصصی
۲-۶ ایجاد پرتال و خبرنامه، بانک اطلاعات تخصصی
۳-۶ تنظیم و برگزاری کنفرانسهای علمی
۴-۶ برگزاری سمینارهای تخصصی در مراکز کاربردی
۵-۶ عضویت در سازمانهای بین المللی
۶-۶ تنظیم تفاهمنامه و همکاری ارگانها و انجمنهای ذیربط
۷٫ طرحهای بلندمدت:
۱-۷ تلاش برای ایجاد رشتههای تخصصی تر در حوزه حقوق اداری در دانشگاه ها
۲-۷ افزایش سطح کیفی و بهره گیری از اخرین دستاوردهای علمی
۳-۷ بومی سازی دانش حقوق اداری ایران
۴-۷ حضور در عرصه بین المللی و منطقه ای
۵-۷ پایش برنامه های کوتاه مدت و میان مدت و بهینه سازی برنامه ها

انواع و شرایط عضویت

 1.  عضویت پیوسته:
  مؤسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته های حقوق و مدیریت  و رشته‌های وابسته باشند، می‌توانند به‌عضویت پیوسته درآیند.
 2. عضویت وابسته:
  اشخاصی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت ۵ سال به نحوی در یکی از رشته‌های مذکور در بند ۱-۶ شاغل باشند.
 3. عضویت دانشجویی:
  کلیه دانشجویانی که در رشته‌های حقوق و مدیریت به تحصیل اشتغال دارند.
 4. عضویت افتخاری:
  شخصیتهای ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه‌های حقوق و مدیریت حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمکهای مؤثر و ارزنده‌ای نموده‌ باشند.
 5. اعضای مؤسساتی (حقوقی)
  سازمانهایی که در زمینه‌های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می‌توانند به عضویت انجمن درآیند.
  تبصره ۱: افراد دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته‌های مذکور در بند اول می‌توانند با تصویب هیئت مدیره به عضویت پیوسته انجمن درآیند.
  تبصره ۲: اعضای مؤسساتی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می‌شوند.

هر یکی از اعضاء سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می‌گردد به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.
تبصره ۱: پرداخت حق عضویت هیچ‌گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی‌کند.
تبصره ۲: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می‌یابد:
استعفای کتبی
عدم پرداخت حق عضویت سالانه
تبصره: تأیید خاتمه عضویت با هیئت مدیره است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *