حقوق بین الملل معاهدات

عنوان: “حقوق بین الملل معاهدات”
نویسندگان: دکتر هدایت الله فلسفی
ناشر: فرهنگ نشر نو
مشخصات: ISBN: ۹۷۸-۹۶۴-۷۴۴۳-۲۵-۰، چاپ ششم ۱۳۹۸، ۱۱۹۶ صفحه.

معاهده در روزگار ما به معنای تسلیم نیست و بر خلاف گذشته که اعتبار آن از ارادة خدایان و منافع اقوام فاتح و اصل جهانگرایی امپراتوری‌ها و فراملی گرایی امپراتوری رومی-ژرمنی و اصل تعادل قدرتها و مشروعیت نظامهای حاکم ناشی می‌شد، اقتدار خود را از ارزشهای متعالی جامعة بشری می‌گیرد که در صلح و حقوق انسان خلاصه می‌شود. از همین روست که معاهده مفهومی حقوقی یافته و از منابع مهم حقوق بین‌الملل است.
حقوق معاهدات یکی از قدیمی‌ترین – و هم‌چنین مهم‌ترین – شاخه‌های حقوق بین الملل است، و به همین سبب دربارة آن بیشتر از سایر مباحث حقوق بین الملل گفتگو شده است. با تصویب و سپس لازم الاجراشدن معاهدة ۱۹۶۹ وین، این گفتگوها دامنة وسیعتری پیدا کرده است. با این وصف، تمامی این گفتگوها و همچنین کلیة مباحث معاهدة ۱۹۶۹ بر دو اصل اساسی متمرکز شده است: یکی اصل آزادی ارادة طرفهای معاهده، و دیگری اصل فورمالیسم حقوقی (اصالت صورت حقوقی).
حقوق معاهدات، یعنی مجموعه مقرراتی که مکانیسمهای ایجاد معاهده را تنظیم می‌کند، حاصل تلفیق این دو اصل است، زیرا به واسطة آن هم اعتبار و اصالت تعهدات قراردادی –که مبتنی بر تراضی طرفهای معاهده است – تضمین می‌گردد، و هم ثبات روابط حقوقی که با عوامل بیرون از ارادة طرفهای معاهده سر و کار دارد، تأمین می‌شود. در این کتاب کوشیده شده است که با توجه به تغییرات و تبدیلات این حوزه، حقوق بین المللی معاهدات در سه دفتر از منظر شکل، محتوا و چگونگی تعلیق و اختتام بررسی گردد./منبع: پیشگفتار کتاب با دخل و تصرف

📖 تورق بخشی از کتاب …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *