منابع پیشنهادی برای قبولی در دکتری حقوق خصوصی

برگزیدگان کنکور چه منابعی را برای قبولی در دکتری حقوق خصوصی پیشنهاد میکنند؟ منابع کنکور دکتری حقوق خصوصی ردیف گرایش – مقطع پیشنهاد کننده/محقق منبع   حقوق خصوصی  – دکتری امین پیشنماز برای درس حقوق […]

منابع پیشنهادی برای قبولی در دکتری حقوق بین الملل

برگزیدگان کنکور چه منابعی را برای قبولی در دکتری حقوق بین الملل پیشنهاد میکنند؟ منابع کنکور دکتری حقوق بین الملل ردیف گرایش – مقطع پیشنهاد کننده/محقق منبع حقوق بین الملل – دکتری مهسا یزدی ۱. […]

منابع پیشنهادی برای قبولی در کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل

برگزیدگان کنکور چه منابعی را برای قبولی در کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل پیشنهاد میکنند؟ منابع کنکور کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل ردیف گرایش – مقطع پیشنهاد کننده/محقق منبع   حقوق تجارت بین […]

منابع پیشنهادی برای قبولی در کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

برگزیدگان کنکور چه منابعی را برای قبولی در کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی پیشنهاد میکنند؟ منابع کنکور کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ردیف گرایش – مقطع پیشنهاد کننده/محقق منبع   حقوق […]

منابع پیشنهادی برای قبولی در کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری

برگزیدگان کنکور چه منابعی را برای قبولی در کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری پیشنهاد میکنند؟ منابع کنکور کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری ردیف گرایش – مقطع پیشنهاد کننده/محقق منبع   حقوق مالکیت فکری – کارشناسی […]

منابع پیشنهادی برای قبولی در کارشناسی ارشد حقوق عمومی

برگزیدگان کنکور چه منابعی را برای قبولی در کارشناسی ارشد حقوق عمومی پیشنهاد میکنند؟ منابع کنکور کارشناسی ارشد حقوق عمومی ردیف گرایش – مقطع پیشنهاد کننده/محقق منبع   حقوق عمومی – کارشناسی ارشد مجید ستاریان […]

منابع پیشنهادی برای قبولی در کارشناسی ارشد حقوق بشر

برگزیدگان کنکور چه منابعی را برای قبولی در کارشناسی ارشد حقوق بشر پیشنهاد میکنند؟ منابع کنکور کارشناسی ارشد حقوق بشر ردیف گرایش – مقطع پیشنهاد کننده/محقق منبع   حقوق بشر – کارشناسی ارشد هانیه حیدری […]

منابع پیشنهادی برای قبولی در کارشناسی ارشد حقوق انرژی

برگزیدگان کنکور چه منابعی را برای قبولی در کارشناسی ارشد حقوق انرژی پیشنهاد میکنند؟ منابع کنکور کارشناسی ارشد حقوق انرژی ردیف گرایش – مقطع پیشنهاد کننده/محقق منبع   حقوق انرژی – کارشناسی ارشد محمد حسین […]

منابع پیشنهادی برای قبولی در کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

برگزیدگان کنکور چه منابعی را برای قبولی در کارشناسی ارشد حقوق خصوصی پیشنهاد میکنند؟   منابع کنکور کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ردیف گرایش – مقطع پیشنهاد کننده/محقق منبع   حقوق خصوصی – کارشناسی ارشد محمد […]