واحدهای ارائه شده برای نیم سال دوم 99-98 (مقطع کارشناسی ارشد)

☑️ انتخاب واحد نیم سال دوم 99-98 از شنبه 12 بهمن به شرح جدول فوق آغاز می‌گردد. در ادامه واحدهای تخصصی ارائه شده برای مقطع کارشناسی ارشد به شرح ذیل درج می‌گردد: دانلود واحدهای ارائه […]