تفاوت های بين وكالت دركانون وکلا و وكالت درمركزمشاوران حقوقي (ماده۱۸۷)

✍ ۱- قدمت كانون بيش از۹۰ سال ولي مركزمشاورين حدود ۱۰ سال ✍ ۲- پذيرش كانون محدود و سخت ولي مركز مشاورين نسبتا آسانتر ✍ ۳- اشتغال در هر دو فرقي نيست و محدوديتي وجود […]