جلسه دفاع با موضوع «آزادی وصیت»

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی 👥آزادی وصیت👥 استاد راهنما: دکتر جلالی استاد مشاور: دکتر قاری سید فاطمی استاد داور: دکتر محمدی پژوهشگر: نگار پایدار اردکانی 🗓️دوشنبه ۱۳ اسفند ۹۷🗓️ 🕧ساعت ۱۲:۳۰🕧 […]

جلسه دفاع با موضوع «نقش محاکم بین‌المللی کیفری در توسعه‌ی حقوق بین‌الملل بشردوستانه»

جلسه دفاع از رساله دکتری حقوق بین‌الملل عمومی 👥نقش محاکم بین‌المللی کیفری در توسعه‌ی حقوق بین‌الملل بشردوستانه👥 استاد راهنما: دکتر بیگ‌زاده اساتید مشاور: دکتر عبداللهی دکتر زمانی اساتید داور: دکتر سلیمی دکتر عسگری دکتر قاری […]

جلسه دفاع با موضوع «دفاع مشروع در برابر بازیگران غیردولتی در پرتو دکترین مستنکف یا ناتوان»

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل عمومی 👥دفاع مشروع در برابر بازیگران غیردولتی در پرتو دکترین مستنکف یا ناتوان👥 استاد راهنما: دکتر عبداللهی استاد مشاور: دکتر رمضانی استاد داور: دکتر شافع پژوهشگر: […]

جلسه دفاع با موضوع «نقش سند ۲۰۳۰ (توسعه پایدار) در توسعه حقوق محیط زیست»

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست 👥نقش سند ۲۰۳۰ (توسعه پایدار) در توسعه حقوق محیط زیست👥 استاد راهنما: دکتر عبداللهی استاد مشاور: دکتر بلیک استاد داور: دکتر رمضانی قوام آبادی پژوهشگر: […]

جلسه دفاع با موضوع «ارزیابی حقوقی نظریات مرتبط با مرز میان هوا و فضا»

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل عمومی 👥ارزیابی حقوقی نظریات مرتبط با مرز میان هوا و فضا👥 استاد راهنما: دکتر محمودی استاد مشاور: دکتر شافع استاد داور: دکتر عبداللهی پژوهشگر: مهدی داورزنی […]

جلسه دفاع با موضوع «تأثیر تغییرات اقلیمی بر حق بر آینده سبز»

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست 👥تأثیر تغییرات اقلیمی بر حق بر آینده سبز👥 استاد راهنما:دکتر بلیک استاد مشاور: دکتر انصاری استاد داور: دکتر عبداللهی پژوهشگر: محمدمهدی وزیری 🗓️دوشنبه ۸ بهمن […]

جلسه دفاع با موضوع «ضوابط حداقلیِ حقوق کیفری منطقی»

جلسه دفاع از رساله دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی 👥ضوابط حداقلیِ حقوق کیفری منطقی👥 استاد راهنما:دکتر کوشا استادان مشاور: دکتر محقّق داماد دکتر نجفی ابرند آبادی استادان داور: دکتر اردبیلی دکتر محمّدی دکتر محمودی جانکی […]

جلسه دفاع با موضوع «مطالعه حقوقی-جرم شناختی جرم در جامعه مخاطره آمیز»

جلسه دفاع از رساله دکتری حقوق جزا 👥مطالعه حقوقی-جرم شناختی جرم در جامعه مخاطره آمیز👥 استاد راهنما: دکتر نوبهار پژوهشگر: یزدان صیقل 🗓️چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷🗓️ 🕓ساعت ۱۶🕓 🏛️دانشکده حقوق بهشتی🏛️    

جلسه دفاع با موضوع «چالش نظام قضایی شرعی و عرفی در ایران (۱۲۸۵-۱۳۲۰ شمسی) و تبیین پیامدهای آن»

جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد 👥چالش نظام قضایی شرعی و عرفی در ایران (۱۲۸۵-۱۳۲۰ شمسی) و تبیین پیامدهای آن👥 استاد راهنما: دکتر محقق داماد استاد مشاور: دکتر احمدوند اساتید داور: دکتر نقیبی و دکتر […]

جلسه دفاع با موضوع «قواعد حقوقی حاکم بر تامین مالی پروژه از طریق اوراق بهادار»

جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد 👥قواعد حقوقی حاکم بر تامین مالی پروژه از طریق اوراق بهادار👥 استاد راهنما: دکتر رهبر استاد مشاور: دکتر سلطانی اساتید داور: دکتر رهبری و دکتر قاسمی پژوهشگر: محسن معصومی […]